Regulamin użytkowania serwisu AdamAlexander.org

Ostatnia aktualizacja: 20 Marzec 2020.

 

Korzystanie z serwisu AdamAlexander.org

1. Określenie serwis oznacza stronę internetową oraz aplikację mobilną AdamAlexander.org. Regulamin ten dotyczy odwiedzających, użytkowników serwisu, kupujących bilety na warsztaty i spotkania, kupujących AAX konsultacje online, kupujących w sklepie internetowym, członków i subskrybentów serwisu. 

2.    Korzystanie z podstawowych usług serwisu adamalexander.org jest bezpłatne i dobrowolne.

3.    Dostęp do zdjęć na profilach oraz kontakt z innymi użytkownikami możliwy jest po zalogowaniu się na profil użytkownika.

4.    Administracja serwisu nie ingeruje w treść wiadomości i komentarzy.

5.    Administracja serwisu ma prawo do usuwania treści, gdy są niezgodne z prawem, działają na szkodę serwisu oraz naruszających dobre obyczaje.

6.    Administracja serwisu loguje każdy dostęp do serwisu i wszelkie naruszenia będą zgłaszane organom ścigania, z którymi współpracuje serwis.

7.    Nagminne łamanie Regulaminu będzie skutkowało usunięciem profilu użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do serwisu.

 

Profile użytkowników

8.    Profil zakładany jest bezpośrednio i automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. 

9.    Profile, które nie wykazują jakiejkolwiek aktywności przez 24 miesiące zostaną usunięte. 

10.  Użytkownik ma prawo do rezygnacji w każdym czasie z profilu oferowanego przez serwis adamalexander.org

11.  Wiarygodność danych publikowanych na profilach użytkowników nie jest kontrolowana przez serwis adamalexander.org

Usunięcie konta przez administratora

12.  Blokowane będą profile:

a.   których użytkownicy podali fałszywe dane,

b.   użytkowników, którzy podali adres e-mail, pod który nie można dostarczyć wiadomości,

c.   użytkowników, którzy w trakcie korzystania z serwisu zlikwidowali konto e-mail, niezbędne do kontaktu z serwisem,

d.   użytkowników, którzy podali dane osobowe osób trzecich,

e.   użytkowników, wysyłających wiadomości wewnętrzne lub komentarze obrażające innych użytkowników serwisu,

f.    których użytkownik reklamuje przedsięwzięcia/ogłoszenia komercyjne lub konkurencyjne, inne strony WWW, rozsyła SPAM.

13.  Blokowane będą profile, z których próbowano dokonać ataków na serwis lub innych użytkowników. Wszelkie działania noszące znamiona prób włamania zgłaszane będą dostawcy Internetu atakującego oraz odpowiednim organom ścigania.

14.  Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swój profil wysyłając email na contact@adamalexnader.org z adresu mailowego zarejestrowanego w serwisie podając swoje pełne imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny. Administracja nie usuwa kont na podstawie zgłoszeń telefonicznych. 

 

Zobowiązania użytkowników

15.  Użytkownik zobowiązany jest swoimi działaniami nie naruszać obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz zasad etykiety sieciowej, a w szczególności:

a.  nie naruszania praw i godności innych użytkowników,

b. nie udostępniania osobom trzecim swojego konta,

16.Użytkownik wyraża zgodę:

a.  na wysyłanie do niego reklam i innych treści (w tym informacji handlowych dotyczących napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych powyżej 18%) w serwisie,

b. na wyświetlanie w serwisie reklam adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

17. Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania ze swojego profilu użytkownika.

 

Dane osobowe użytkowników

18. Użytkownik podając swoje dane osobowe oświadcza że:

a. są zgodne z prawdą,

b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez serwis adamalexander.org w zakresie niezbędnym do działania serwisu.

c. zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AdamAlexander.org z siedzibą w Londynie w celu marketingowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest zgoda użytkownika. Odbiorcami danych są Google Analytics oraz Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki

19.  Użytkownik mają prawo wglądu do swoich danych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się mailowo do Administracji na adres contact@adamalexander.org. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie jego danych, powoduje niemożliwość użytkowania jego konta i równoważne jest z jego usunięciem.

20. AdamAlexander.org oświadcza, że:

a. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. 

b. Administratorem danych jest AdamAlexander.org z siedzibę przy 45 Trinity Sq, TW3 3FY Londyn, UK.

c. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest weryfikacja uczestników serwisu, organizacja dostępu do treści serwisu w zależności od wykupionej usługi, przetwarzanie płatności, analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin oraz inne związane z działalnością serwisu.

d. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu ostatniego zalogowania w serwisie lub odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

e. użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

f. użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

21. Dane użytkowników są chronione i wykorzystywane jedynie w celach niezbędnych do działania serwisu lub poszczególnych usług serwisu o czym użytkownik został poinformowany w niniejszym Regulaminie i zaakceptował go zakładając profil, dokując rezerwacji lub transakcji w e-sklepie. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem

 

Odpowiedzialność i prawa serwisu adamalexander.org

22.  Serwis adamalexander.org nie ponosi odpowiedzialności za:

 a. sposób korzystania z serwisu oraz skutki wynikające z jego używania, kontaktu z innymi użytkownikami czy nawiązywania   znajomości,

 b. skutki wynikające z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika,

 c. pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez użytkowników,

 d. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania,

 e. za treści i opinie użytkowników zamieszczane w serwisie.

23. Serwis adamalexander.org zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:

 a. wyłączania serwisu adamalexander.org, także bez uprzedniego powiadomienia, w celu dokonania prac serwisowych,

 b. natychmiastowego zablokowania każdego konta gdy zachodzi podejrzenie, że jest wykorzystywane niezgodnie z prawem bądź regulaminem serwisu - do czasu wyjaśnienia sprawy,

 c. skasowania wszystkiego co znajduje się na serwerze adamalexander.org,

 d. zablokowania dostępu do serwisu.

Inne uregulowania

24. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników adamalexander.org niniejszego Regulaminu proszę zgłaszać na adres mailowy contact@adamalexander.org

25.  Wszelkie uwagi, komentarze i pytania prosimy zgłaszać na adres mailowy contact@adamalexander.org

26.  Użytkownik oświadcza, że:

 a. nie cierpi na upośledzenie umysłowe ani też żadną chorobę psychiczną powodującą brak zdolności do rozpoznania znaczenia swoich czynów lub zdolności do kierowania swoim postępowaniem,

 b. ma ukończony 18 rok życia,

 c. ma świadomość, iż w tym serwisie mogą być zamieszczone materiały kontrowersyjne, w tym materiały mogące urazić uczucia religijne. 

 d. oglądanie materiałów w serwisie nie narusza jego godności osobistej i nie jest sprzeczne z jej przekonaniami światopoglądowymi i religijnymi,

 e. odbiór treści zawartych w tym serwisie nie został mu narzucony, lecz z własnej woli i na własną odpowiedzialność chce zapoznać się z jego zawartością,

 f.  w pełni akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu i zasad polityki prywatności,

 g. będzie korzystać z konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.

 

Warunki zamieszczania zdjęć w serwisie

28. Rejestrując się i będąc użytkownikiem serwisu na adres mailowy contact@adamalexander.org akceptujesz także poniższe zasady dotyczące fotografii umieszczanych na profilach:

29. Domyślne (główne) zdjęcie profilu musi spełniać następujące warunki:

 a. przedstawiać tylko i wyłącznie właściciela profilu,

 b. nie zawierać treści pornograficznych,  nielegalnie kopiowanych zdjęć z Internetu, grafikę, krajobrazy lub zdjęcia grupowe przedstawiające więcej niż Twoją osobę,

 c. przedstawiać przede wszystkim twarz, jeśli nie, administracja zastrzega sobie prawo do merytorycznej oceny zawartości zdjęcia.

30. Nie można umieszczać zdjęć:

 a. osób, które sobie tego nie życzą,

 b. innych jako swoje,

 c. reklamowych lub zachęcających do konkretnego działania,

 d.naruszających zasadę tzw. "dobrego smaku" lub obowiązujące prawo w miejscu hostingu serwera.

 

Postanowienia odnośnie rezerwacji i uczestnictwa w warsztatach.

31. Warunkiem skorzystania z Serwisu AdamAlexander.org przez kupującego bilet lub użytkownika dokonującego rejestracji na warsztaty jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

32. Poprzez dokonanie rezerwacji na warsztaty przez Kupującego Bilet powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy AdamAlexander.org a Kupującym Bilet.

33. W celu nabycia biletu konieczne jest:

a. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem "*",

b. zaakceptowanie Regulaminu,

c. wyrażenie zgody na utrwalanie i rozpowszechnienia swojego wizerunku.

34. Kupujący Bilet ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z AdamAlexander.org w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia warsztatów.  W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący Bilet otrzyma następujący zwrot ceny zakupionego biletu:

a. do 28 dni przed datą warsztatów – 100% zwrotu ceny,

b. do 21 dni przed datą warsztatów – 50% zwrotu ceny,

c. do 14 dni przed datą warsztatów – 0% zwrotu ceny.

35. AdamAlexander.org zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany programu warsztatów,

b. zmiany zaproszonych na warsztaty gości,

c. odmowy wstępu na warsztaty uczestnikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, nie uiściły należności, lub nie wyraziły zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie ich wizerunku,

d. do odwołanie warsztatów ze względu na okoliczności, które nie można przewidzieć lub kontrolować. Okoliczności te zawierają, lecz nie ograniczają się do choroby, strajku linii lotniczych, katastrofy naturalnej itp.

e. do odwołania występu poszczególnych prelegentów. W przypadku odwołania występu konkretnego prelegenta, uczestnicy będą mieli wybór:

 - pozostania na warsztatach, gdzie czas odwołanego prelegenta będzie wypełniony przez innych prelegentów

- opuszczenia warsztatów i otrzymania zwroty ceny zakupionego biletu proporcjonalnie do czasu przewidzianego na występ odwołanego prelegenta.  

f. do zmiany miejsca spotkania z AAX pod warunkiem, że nowe miejsce znajduje się w promieniu 5 km od oryginalnego miejsca.

36. W przypadku odwołania wydarzenia AdamAlexander.org ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet AdamAlexander.org ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

37. Kupujący Bilet zobowiązuj się do NIENAGRYWANIE w jakikolwiek sposób audio, video lub audio wideo warsztatów.

38. Warsztaty mogę być nagrywane audio i video przez AdamAlexander.org. Kupujący Bilet wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku. Poprzez uczestnictwo w warsztatach zgoda kupującego jest domniemana.

39. Płatności za bilety sprzedane Kupującemu Bilet za pośrednictwem AdamAlexander.org mogą być uiszczone kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Stripe lub PayPal,

40. AdamAlexander.org zobowiązuje się do zarezerwowania miejsca na warsztatach na okres co najmniej 48 godzi oczekując na płatność Kupującego Bilet.

41. AdamAlexander.org nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych Stripe lub PayPal, w tym za podanie przez Kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.

42. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

43. Kupujący Bilet nie otrzymuje fizycznie wydrukowanego i dokonuje swojej rejestracji na podstawie dokumentu tożsamości i potwierdzenia zakupu bilety niezwłocznie przesłanego przez AdamAlexander,org po uiszczeniu należności.

 

Postanowienia odnośnie rezerwacji i uczestnictwa w spotkaniach.

44. Warunkiem skorzystania z Serwisu AdamAlexander.org przez kupującego bilet lub użytkownika dokonującego rejestracji na warsztaty jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

45. Poprzez dokonanie rezerwacji na spotkania z AAX przez Kupującego Bilet powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy AdamAlexander.org a Kupującym Bilet.

46. W celu nabycia biletu konieczne jest:

a. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem "*",

b. zaakceptowanie Regulaminu,

47. Kupujący Bilet ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z AdamAlexander.org w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia spotkania z AAX.  W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący Bilet otrzyma następujący zwrot ceny zakupionego biletu:

a. do 28 dni przed datą warsztatów – 100% zwrotu ceny,

b. do 21 dni przed datą warsztatów – 50% zwrotu ceny,

c. do 14 dni przed datą warsztatów – 0% zwrotu ceny.

35. AdamAlexander.org zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany programu spotkania z AAX,

b. zmiany zaproszonych na spotkania z AAX gości,

c. odmowy wstępu na spotkania z AAX uczestnikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu lub nie uiściły należności.

d. do odwołanie spotkania z AAX ze względu na okoliczności, które nie można przewidzieć lub kontrolować.

e. do zmiany miejsca spotkania z AAX pod warunkiem, że nowe miejsce znajduje się w promieniu 5 km od oryginalnego miejsca.

Okoliczności te zawierają, lecz nie ograniczają się do choroby, strajku linii lotniczych, katastrofy naturalnej itp.

48. W przypadku odwołania spotkania z AAX AdamAlexander.org ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się spotkania z AAX, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet AdamAlexander.org ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

49. Kupujący Bilet zobowiązuj się do NIENAGRYWANIA w jakikolwiek sposób audio, video lub audio wideo spotkania z AAX.

50. Spotkania z AAX mogę być nagrywane audio i video przez AdamAlexander.org. Kupujący Bilet wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku. 

51. Płatności za bilety sprzedane Kupującemu Bilet za pośrednictwem AdamAlexander.org mogą być uiszczone kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Stripe lub PayPal,

52. AdamAlexander.org zobowiązuje się do zarezerwowania miejsce na spotkania z AAX na okres co najmniej 48 godzi oczekując na płatność Kupującego Bilet.

53. AdamAlexander.org nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych Stripe lub PayPal, w tym za podanie przez Kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.

54. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

55. Kupujący Bilet nie otrzymuje fizycznie wydrukowanego biletu i dokonuje swojej rejestracji na podstawie dokumentu tożsamości i potwierdzenia zakupu bilety niezwłocznie przesłanego przez AdamAlexander,org po uiszczeniu należności.

 

Postanowienia odnośnie AAX konsultacji online. 

56. Warunkiem skorzystania z Serwisu AdamAlexander.org przez kupującego lub użytkownika dokonującego zakupu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

57. Poprzez dokonanie zakupu konsultacji AAX przez Kupującego powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy AdamAlexander.org a Kupującym.

58. W celu nabycia konsultacji AAX  konieczne jest:

a. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem "*",

b. zaakceptowanie Regulaminu,

c. wybranie rodzaju rozmowy i platformy na której odbędzie się konsultacja AAX.

59. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z AdamAlexander.org do czasu przeprowadzenia konsultacji nie później jednak, niż 3 dni od zakupu. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący otrzyma całkowity zwrot ceny zakupionego biletu. Kupujący ma 21 dni na skorzystanie z zakupionej konsultacji. Po tym okresie konsultacja wygasa i nie podlega refundacji.

60. AdamAlexander.org zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany terminu konsultacji AAX,

b. odmowy przeprowadzenia konsultacji AAX kupującym, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu lub nie uiściły należności.

c. do odwołania spotkania z AAX ze względu na okoliczności, które nie można przewidzieć lub kontrolować. Okoliczności te zawierają, lecz nie ograniczają się do choroby, strajku linii lotniczych, katastrofy naturalnej itp.

61. W przypadku odwołania konsultacji AAX AdamAlexander.org ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot ceny konsultacji Kupującemu. W przypadku zmiany daty lub platformy konsultacji AAX, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet AdamAlexander.org ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot kosztów konsultacji Kupującemu.

62. Kupujący konsultację AAX może nagrywać audio i video konsultacji na własny użytek i zobowiązuje się do nierozpowszechniania w jakikolwiek sposób  nagrania z konsultacji AAX.

63. Konsultacje AAX mogą być nagrywane audio i video przez AdamAlexander.org. Kupujący wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku. 

64. Płatności za bilety sprzedane Kupującemu za pośrednictwem AdamAlexander.org mogą być uiszczone kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Stripe lub PayPal,

65. AdamAlexander.org nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych Stripe lub PayPal, w tym za podanie przez Kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.

66. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

 

Postanowienia odnośnie AAX Premium 

76. Członkostwo AAX Premium jest płatne i dobrowolne. 

77. Członkostwo AAX Premium oferowane jest w okresach miesięcznych. 

78. AAX Premium odnawia się automatycznie ostatniego dnia członkostwa. Użytkownik może w każdym momencie  wyrazić wolę anulowania członkostwa pisząc na adres contact@adamalexander.org.

79. Członkostwo AAX Premium zostanie anulowane z ostatnim dniem wykupionego członkostwa.

80. W przypadku anulowania członkostwa AAX Premium wykupione już członkostwo nie podlega zwrotowi.

81. Członkostwo AAX Premium może być oferowane w ofercie bezpłatnej próby. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próby płatne członkostwo rozpocznie się automatycznie i członek będzie obciążony opłatą za pierwszy miesiąc. 

82. Aby zakończyć bezpłatną próbę bez uruchamiania płatnego członkostwa, należy wysłać oświadczenie wiloi na adres:  contact@adamalexander.org.

 

 

Postanowienia odnośnie wykładów 

83. Wykłady oferowane są w formule przyjedź, posłuchaj zdecyduj ile zapłacić.

84. W celu rezerwacji miejsca na wykładach uczestnik wpłaca depozyt w kwocie określonej osobno dla poszczególnych wykładów.

85. Przed zakończeniem wykładu uczestnik otrzyma email z instrukcją podjęcia decyzji odnośnie kwoty jaką chce on zapłacić za wykład.

86. Jeżeli uczestnik nie chce zapłacić nic lub mniej niż kwota depozytu, otrzyma on zwrot różnicy między wpłaconym depozytem a wybraną płatnością. Pozostał cześć depozytu zamieniona zostanie na płatność.

87. Jeżeli uczestnik chce zapłacić kwotę równą lub większą niż kwota depozytu, otrzyma on instrukcje w celu dokonania płatność ponad kwotę depozytu. Jednocześnie wpłacony depozyt zamieniony zostanie na płatność.

88. Jeżeli uczestnik nie dokona żadnego wyboru do końca dnia następnego po dniu wykładów, kwota wpłaconego depozytu zostanie zamieniona na płatność.

89. Jeżeli uczestnik dokona więcej niż jednego wyboru, ważnym wyborem będzie ten, który oferuje większą płatność.

90. Płatność dokonana po wykładzie nie podlega zwrotowi.

91: Webinary, wykłady i warsztaty online organizowane są za pośrednictwem internetu. 

92: Do powyższych usług mają zastosowanie przepisy pkt: 33-43 niniejszego regulaminu.

Dane kontaktowe administratora serwisu:

contact@AdamAlexander.org

 
 
 
 
 
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter